Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Suits by Queens Versie 2023

Dit zijn onze algemene voorwaarden. 
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@queenseindhoven.nl. 
U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 17266614

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Queens V.O.F handelend onder de handelsnamen: Queens for Him and Her, Queens Bruidsmode en Suits bij Queens.
 2. Queens V.O.F: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Queens V.O.F, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91339847  en gevestigd te (5625 AA)Eindhoven aan WC Woensel 4.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Queens V.O.F.
 4. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Queens V.O.F.
 5. Klant: de ondernemer of consument die een dienst of product afneemt van Queens V.O.F.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Queens V.O.F georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Queens V.O.F gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 12. Maatwerk: een (mode)product samengesteld en aangepast op basis van specifieke wensen van de klant
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Queens V.O.F en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Queens V.O.F en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Queens V.O.F zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Queens V.O.F.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle door Queens V.O.F gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 7 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 2. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke producten en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes.
 3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of facturen. Queens V.O.F mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, de prijs en de betalingscondities. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 5. Indien er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld een zwangerschap, dan is de klant verplicht om dit mede te delen met Queens V.O.F, zodat zij hier rekening mee kan houden.
 6. Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de websites van Queens V.O.F of te wel: www.queensbruidsmode.nl  , www.suitsbyqueens.nl en www.queenseindhoven.nl  zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Queens V.O.F niet.
Artikel 4. De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van (een deel van) het bedrag, ondertekening van de offerte of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Queens V.O.F onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Queens V.O.F passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Queens V.O.F daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Queens V.O.F kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Queens V.O.F op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De klant is te allen tijde een aanbetaling van minimaal 50% verschuldigd, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald.
 6. Indien een klant geen inmeet afspraak inplant kan Queens V.O.F niet verantwoordelijk gehouden worden voor de producten die hierdoor mogelijk niet passen.
Artikel 5. Annulering en ruilen
 1. Indien de klant de koop wil annuleren dan komt dit voor rekening en risico van de koper en dient de klant alsnog het gehele bedrag te betalen. Dit omdat (bijna) alle producten op maat gemaakt moeten worden. Of producten speciaal voor een klant besteld worden.Afwijking van deze bepaling kan enkel indien schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 2. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte heeft de klant een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht binnen deze termijn worden geen annuleringskosten gerekend.
 3. In navolging van lid 2 heeft de klant geen recht om de bestelling te annuleren of retour te sturen indien er een product besteld wordt speciaal voor de klant op basis van haar wensen en deze niet op voorraad is bij Queens V.O.F.
 4. Queens V.O.F kan de bestelde producten maximaal drie maanden na de dag van levering bewaren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien het bestelde bij Queens V.O.F geleverd is zal de klant hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Indien de producten binnen deze termijn niet worden opgehaald dan is Queens V.O.F gerechtigd om vrij over de producten te beschikken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
Artikel 6. Tarieven en betaling 
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Queens V.O.F niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 3. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen betalen. Concreet houdt dit in:
 1. Bij bestelling van een product dient de klant minstens een aanbetaling van 50% te betalen.
 2. Het restant van de factuur dient binnen 3 maanden nadat de producten zijn binnen gekomen te betalen. Dit kan via een overboeking plaats vinden,bij het afhalen van de producten en/of bij de eerste pasafspraak voldaan te worden.
 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Queens V.O.F te melden.
 2. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Queens V.O.F gerechtigd om de werkzaamheden en de levering, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Queens V.O.F. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 50,- bedragen:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 1. De volledige vordering van Queens V.O.F op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  • Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
  • Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
  • Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.
Artikel 7. Conformiteit en garantie
 1. Queens V.O.F staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat zij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Klant moet eventuele zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk na levering schriftelijk -inclusief een foto van de gebreken- aan Queens V.O.F mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer klant het geleverde verkeerd gebruikt, niet op de juiste manier onderhoudt en/of de geleverde producten bewerkt. Ook geldt de garantie niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Queens V.O.F niets aan kan doen.
Artikel 8. Levering
 1. Queens V.O.F  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. In onderling overleg wordt een leveringsdatum afgesproken.
 2. Indien de levering vertraging ondervindt ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Queens V.O.F  is niet aansprakelijk voor een levering die vertraging ondervindt tenzij dit door omstandigheden komt die aan de schuld van Queens V.O.F te wijten zijn.
Artikel 9. Wijziging opdracht en meerwerk
 1. De klant kan op de offerte/overeenkomst nog wijziging of aanpassing doorgeven, zolang op deze nog geen akkoord heeft gegeven. Na een akkoord of betaling kan Queens V.O.F niet garanderen dat er nog wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.
 2. Queens V.O.F kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Queens V.O.F zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Queens V.O.F mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in redelijkheid niet kan geschieden.
Artikel 10. Uitvoering opdracht
 1. Queens V.O.F  zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie aan Queens V.O.F verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Queens V.O.F om de opdracht uit te voeren.
 3. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Queens V.O.F de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Queens V.O.F is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Queens V.O.F is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Artikel 11. Klachtenregeling
 1. Queens V.O.F beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Queens V.O.F.
 3. Bij Queens V.O.F ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Queens V.O.F de binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Queens V.O.F in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Artikel 12. Intellectueel eigendom
 1. Queens V.O.F behoudt alle rechten op door haar gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Queens V.O.F.
 3. Alles dat Queens V.O.F levert, blijft eigendom van Queens V.O.F totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Queens V.O.F zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Queens V.O.F om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Queens V.O.F deze terug kan nemen.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. Queens V.O.F is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Queens V.O.F.
 2. Queens V.O.F is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden of voor nevenschade.
 3. Indien Queens V.O.F aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 4. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Queens V.O.F minus het eigen risico.
 5. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.
Artikel 14. Overmacht
 1. Queens V.O.F hoeft haar verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Queens V.O.F geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook onder. Wel wordt hier (geprobeerd) een passende oplossing voor gecreëerd.
 4. Indien er sprake is van overmacht bij de klant, zoals het afzeggen of verplaatsen van de bruiloft, dienen de gekochte goederen alsnog afgenomen te worden inclusief de bijbehorende betalingsverplichting. Een bestelde (bruid)jurk of kostuum kan eventueel voor de duur van drie maanden bij Queens V.O.F blijven.
Artikel 15. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht
 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.